miércoles, 21 de septiembre de 2011

Tadeusz Nalepa - Bluesbreakout (1971-72) (POL)
Tadeusz Nalepa  - Bluesbreakout 1971 – 1972

Temas:

    * Ona posz³a inn¹ drog¹ • 03:37
    * Kiedy by³em ma³ym ch³opcem • 03:10
    * Oni zaraz przyjd¹ tu • 03:02
    * Przysz³a do mnie bieda • 01:59
    * Pomaluj moje sny • 02:46
    * Usta moje ogrzej • 04:07
    * Gdybym by³ wichrem • 02:46
    * Co sta³o siê kwiatom • 06:18
    * Dzisiejszej nocy • 04:12
    * Dajê ci próg • 04:16
    * Takie moje miasto jest • 02:59
    * Noc¹ puka ktoœ • 04:29
    * Powiedzmy to • 02:38
    * Rzeka dzieciñstwa • 05:12
    * Jest gdzieœ taki dom • 04:21
    * Œliska dzisiaj droga • 02:45
    * Zaprowadziæ ciebie muszê tam • 03:51
    * Karate • 04:55

    * Tadeusz Nalepa
    * Jerzy Goleniowski
    * Józef Hajdasz
    * Dariusz Kozakiewicz
    * Tadeusz Trzciñski

Contraseña: sam1957


O


O


No hay comentarios: